จำหน่ายสินค้าชุมชน งานฝีมือของชาวบ้าน สร้างรายได้ให้ชุมชน

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล  ชะลอมซิ่ง Chalomzing.com ได้กําหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลในบริการที่นําเสนอบนเว็บไซต์นี้ (“บริการ”) เราจะตระหนักถึงความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการสร้างกลไกการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลประวัติและข้อมูลลักษณะ” ของข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจาก “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ระบุไว้ข้างต้นหมายถึงบริการที่ใช้และซื้อผลิตภัณฑ์ประวัติของหน้าเว็บและการโฆษณาดูคําหลักค้นหาวันที่และเวลาของการใช้งานวิธีการใช้งานสภาพแวดล้อมการใช้งานรหัสไปรษณีย์และเพศอาชีพอายุที่อยู่ IP ข้อมูลคุกกี้ข้อมูลตําแหน่งข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลของอาคารฯลฯ

ข้อ 2 วิธีการรับข้อมูลส่วนบุคคล

ในบริการนี้ เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลเลขที่บัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขใบอนุญาตขับขี่เป็นต้นเมื่อลงทะเบียนเพื่อใช้งาน นอกจากนี้ บันทึกธุรกรรมที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และข้อมูลการชําระเงินระหว่างผู้ใช้และคู่ค้า ฯลฯ และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคู่ค้าของบริษัท (รวมถึงแหล่งข้อมูล ผู้ลงโฆษณา ปลายทางการโฆษณา เป็นต้น) มันอาจจะได้รับจาก “พันธมิตร” ด้านล่าง
ในบริการนี้สําหรับผู้ใช้บริการและซอฟต์แวร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเรียกดูหน้าและประวัติการโฆษณาคําค้นหาวันที่และเวลาของการใช้วิธีการใช้สภาพแวดล้อมการใช้งาน (รวมถึงสถานะการสื่อสารของ TERMINAL เมื่อใช้ผ่าน TERMINAL มือถือข้อมูลการตั้งค่าต่างๆในเวลาที่ใช้) ที่อยู่ IP ข้อมูลคุกกี้ข้อมูลสถานที่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลลักษณะเช่นข้อมูลประจําตัวของแต่ละขั้ว เราจะรับข้อมูลเมื่อคุณใช้บริการของบริษัทหรือคู่ค้าของเรา หรือเมื่อคุณเรียกดูหน้า

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ในการได้มาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการรับและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการนี้มีดังนี้

เพื่อแสดงข้อมูลการลงทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ วิธีการชําระเงิน บริการที่ใช้และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ และราคาเพื่อดูและแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้งานของคุณเอง เมื่อต้องการใช้ข้อมูลที่ติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมล เพื่อแจ้งให้คุณทราบ ส่งผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อคุณถ้าจําเป็น
ในการใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขใบขับขี่ และผลการมาถึงของอีเมลที่ได้รับการรับรองการจัดส่งเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ หากต้องการเรียกเก็บค่าบริการสําหรับผลิตภัณฑ์, ใช้ข้อมูลเช่นชื่อผลิตภัณฑ์และปริมาณที่ซื้อ, ประเภทและระยะเวลาของการบริการที่ใช้, จํานวนครั้ง, ยอดเงินใบแจ้งหนี้, ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต, ฯลฯ. ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะแสดงบนหน้าจออินพุต และบริการอื่นๆ (รวมถึงบริการอื่นๆ ที่พาร์ทเนอร์จัดหาไว้) จะถูกโอนตามคําแนะนําของลูกค้า การใช้ข้อมูลเพื่อระบุบุคคล เช่น โหมดการใช้งาน ชื่อ และที่อยู่ เพื่อปฏิเสธการใช้ลูกค้าที่ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการ หรือตั้งใจจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือไม่ยุติธรรม เช่น การชะลอการชําระเงินหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม เพื่อตอบข้อซักถามจากลูกค้า เราใช้ข้อมูลที่จําเป็นในการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น เนื้อหาของการสอบถามและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน รวมถึงการใช้บริการข้อมูลติดต่อ เป็นต้น วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นในการใช้งาน

ข้อ 4 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและทันสมัยและเพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต, การสูญเสีย, ความเสียหาย, ปลอมแปลง, การรั่วไหล, ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลเราจะใช้มาตรการที่จําเป็นเช่นการรักษาระบบรักษาความปลอดภัย, การสร้างระบบการจัดการ, และการศึกษาของพนักงานอย่างละเอียด, ใช้มาตรการด้านความปลอดภัย, และการจัดการอย่างเคร่งครัดข้อมูลส่วนบุคคล.

ข้อ 5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราจะเปิดเผยให้คุณโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ตาม หากการเปิดเผยเป็นข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน และหากเราตัดสินใจไม่เปิดเผยข้อมูล ดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีความเสี่ยงที่จะทําร้ายชีวิตร่างกายทรัพย์สินหรือสิทธิอื่น ๆ และผลประโยชน์ของคุณหรือบุคคลที่สาม เมื่อมีความเสี่ยงต่อการขัดขวางการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ แม้จะมีบทบัญญัติของวรรคก่อนหน้า, ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล, เช่นข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลลักษณะ, จะไม่ถูกเปิดเผยในหลักการ.

ข้อ 6 การจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากลูกค้าจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและจะไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับ เมื่อมีความจําเป็นสําหรับการปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลและเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคล เมื่อมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงสุขภาพของประชาชนหรือส่งเสริมการพัฒนาเสียงของเด็กและเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคล เมื่อมีความจําเป็นต้องร่วมมือกับองค์กรระดับชาติหรือองค์กรสาธารณะในท้องถิ่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากมันเพื่อดําเนินการกิจการที่กําหนดโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและได้รับความยินยอมของบุคคลมีแนวโน้มที่จะแทรกแซงการดําเนินการของกิจการที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรื่องต่อไปนี้ประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะล่วงหน้า รวมข้อเสนอให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน รายการข้อมูลที่ให้ไว้แก่บุคคลที่สาม วิธีการหรือวิธีการให้บุคคลที่สาม หยุดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามตามคําขอของบุคคลที่ต้องการ กรณีต่อไปนี้จะไม่ใช้กับบุคคลที่สาม เมื่อบริการมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนตามขอบเขตที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเตรียมให้ตามการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากการรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น ๆ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนํามาใช้ร่วมกับบุคคลเฉพาะและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ร่วมกันขอบเขตของบุคคลที่ร่วมกันใช้วัตถุประสงค์ในการใช้ของผู้ใช้และชื่อหรือชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับแจ้งไปยังบุคคลล่วงหน้าหรือวางไว้ในรัฐที่บุคคลตนเอง / ตัวเองสามารถรู้ได้อย่างง่ายดาย

ข้อ 7 มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ในบริการนี้เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพยายามใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยล่าสุด

ข้อ 8 การแก้ไขและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริการถือไม่ถูกต้อง หากบริการได้รับคําขอที่กําหนดไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าและกําหนดว่าจําเป็นต้องตอบสนองต่อคําขอบริการจะแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงคําขอนี้

ข้อ 9 การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณถูกขอให้ระงับหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (“ระงับการใช้”) เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการเกินกว่าขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือเนื่องจากได้รับอย่างผิดกฎหมายเราจะดําเนินการตรวจสอบที่จําเป็นโดยไม่ชักช้าและขึ้นอยู่กับผลที่เราจะระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ และแจ้งให้คุณทราบผลนั้น อย่างไรก็ตามหากมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ หรือหากเป็นการยากที่จะระงับการใช้งาน ฯลฯ เราจะใช้มาตรการที่จะใช้สถานที่นี้

ข้อ 10 การปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในบริการนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่น และบรรทัดฐานอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือไว้
เนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ณ เวลาเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะไม่ใช่บทบัญญัติของบริการ

สําหรับการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อ: admin@chalomzing.com

Shopping cart

0
image/svg+xml

ไม่มีสินค้า

Continue Shopping